Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4054 4f3f 400
Reposted fromverdantforce verdantforce viazdzir zdzir
3456 ae85 400
Reposted frommachinae machinae viazdzir zdzir
8881 0257 400
Reposted fromdatfeel datfeel viapankamien pankamien
3339 da11 400
Reposted fromZircon Zircon viapankamien pankamien
0733 5f5c 400
Reposted frompffft pffft viaasylopath asylopath
5745 eea5 400
Reposted frommesoute mesoute viajointskurwysyn jointskurwysyn
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaasylopath asylopath
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaasylopath asylopath
6941 a67e 400
Reposted fromsosna sosna viastonerr stonerr
3675 0169 400
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
8520 57da 400
Reposted frommeumego meumego viapureevil pureevil
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
2652 0d0f 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgruetze gruetze viaasylopath asylopath
Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
2103 3620 400
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viastonerr stonerr
0165 8dbb 400
Reposted fromluminouss luminouss viagdziejestola gdziejestola
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl