Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6698 8e3f 400
Reposted fromkulamin kulamin viaPinkpills Pinkpills
7720 35e5
Reposted fromseaweed seaweed vianezzmusic nezzmusic
3001 3afd 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viakinkaaa kinkaaa
The Rising
Reposted fromshitty shitty viastrzepy strzepy
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
2805 ae6b 400
Reposted from4777727772 4777727772 vianowaczi nowaczi
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
2548 fdd4 400
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viapikkumyy pikkumyy
2359 1ed3 400
5657 ac1f 400
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaBloodEve BloodEve
A ja sądziłem: minie, przejdzie, że jakoś ból wypielę - a Ty mi ciągle z dna pamięci wypływasz jak topielec…
— Konstanty Ildefons Gałczyński.
Reposted fromnutt nutt viapolciak polciak
5591 c755 400
Reposted fromtfu tfu viaMilcatopy Milcatopy
0959 a660 400
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viarhubarbrr rhubarbrr
2781 033d 400
Reposted fromSanthe Santhe viasober sober
2315 b554 400
Reposted fromTamahl Tamahl viaRyn Ryn
6017 3c0b 400
goals
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl