Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1099 f62a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
Reposted frombluuu bluuu
4212 d1ba 400
Reposted fromsixtus sixtus viagdziejestola gdziejestola
1991 b39b 400
Reposted fromtfu tfu viamysweetheartt mysweetheartt
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaTewi Tewi
4505 b3d7 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavimes vimes
4866 45ae 400
Reposted froms3 s3 viakwasmilosz kwasmilosz
5157 bd8f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
6276 c54e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadreamboat dreamboat
1273 eaf6 400
Czasem sama  nie wiem o co mi chodzi i czego tak właściwie chcę. W pewnych momentach zaglądam do czeluści samej siebie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie - bez skutku. Może to jeszcze nie czas i nie miejsce dla mnie. Liczę na to, że kiedyś to odkryje. Znajdę spokój, którego tak szukam. Znajdę miłość, której tak mi brakuje 
Reposted frommononok mononok viadreamboat dreamboat
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamboat dreamboat
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted frombluuu bluuu
6572 5708 400
Reposted fromnyaako nyaako viadreamboat dreamboat
2684 3344 400
Reposted fromhare hare viadreamboat dreamboat
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viadreamboat dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl