Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaxannabelle xannabelle
Nie zastąpią Ciebie żadne ilości alkoholu. Żadna ilość osób. Najlepsza zabawa. Nic Ciebie nie zastąpi.
Reposted fromtereseek tereseek viaessperer essperer
1855 2125 400
Reposted fromlanabanana lanabanana viabrzask brzask
8788 ee91 400
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viabrzask brzask
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarealityisabitch realityisabitch
5975 aef1 400
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viawiksz wiksz
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
1776 735a 400
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
6912 c2e2 400
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
7352 d8fd 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaasylopath asylopath
6547 a409 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaasylopath asylopath
8407 b41d 400
Reposted fromlevindis levindis viastonerr stonerr
1945 9096 400
Reposted fromachillespatroclus achillespatroclus vialudzo ludzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl