Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— Happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelinela elinela
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viaoskus oskus
Have we tried putting 2020 in rice?
— internet
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko vianiskowo niskowo
7490 4388 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiskowo niskowo
6004 1ae9 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viaarrrrrrrr arrrrrrrr
8860 602f 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
9400 6fd8 400
Reposted fromxxyxx xxyxx vianoxeo noxeo
6234 030f 400
Reposted fromerial erial viamy-anxieties my-anxieties
4867 03a9 400
Reposted fromwwannie wwannie viadestroyed destroyed
3062 2f6f 400
Reposted fromnooneishere nooneishere viaoxygenium oxygenium
0573 ebc3 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianiskowo niskowo
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze  i - choćby cholernie bolało - zaczekać, aż przyjdzie drugie.
— Krzysztof Śnioch
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo
5302 a7f1 400
Reposted fromnoone97 noone97 vianiskowo niskowo
7945 133b 400
Reposted fromyolo28 yolo28 vianiskowo niskowo
“ Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia. ”
— Erich Maria Remarque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...